1. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
2. Pardavėjas – Zydrunassadauskas.lt
3. https://zydrunassadauskas.lt – elektroninė parduotuvė.
4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
5. Paskyra– Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
6. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.
7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
8. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
11. Asmens duomenų valdytojas – Zydrunassadauskas.lt
12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.
13. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.
14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
15. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.
16. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
17. BENDROSIOS NUOSTATOS
18. https://zydrunassadauskas.lt privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis https://zydrunassadauskas.lt siūlomomis Paslaugomis.
19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti https://zydrunassadauskas.lt. Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir https://zydrunassadauskas.lt paskyroms.
20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu https://zydrunasadauskas.lt

21. Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie https://zydrunassadauskas.lt. Iš registracijos atlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
22. Asmenys, norintys registruotis https://zydrunassadauskas.lt privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

22.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

22.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, ištrindamas savo paskyrą.

22.3. gauti savo pateiktus duomenis, parašęs užklausą mums el. paštu help@zydrunassadauskas.lt.

23. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

24. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, https://zydrunassadauskas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais.
25. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje https://zydrunassadauskas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik Pardavėjo veiklos analizės.
26. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

26.1. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

27. Pirkėjas turi šias teises:

27.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

27.2. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, ištrinant savo paskyrą;

27.3. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje https://zydrunassadauskas.lt ;

28. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
29. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
30. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi https://zydrunassadauskas.lt paslaugomis. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvidešimt keturių mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
31. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys https://zydrunassadauskas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
32. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi https://zydrunassadauskas.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
33. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie https://zydrunassadauskas.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
34. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal https://zydrunassadauskas.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
35. Administruodamas https://zydrunassadauskas.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
36. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
37. Pirkėjas suteikia teisę https://zydrunassadauskas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose https://zydrunassadauskas.lt dokumentuose.
38. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.
39. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į https://zydrunassadauskas.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi https://zydrunassadauskas.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš https://zydrunassadauskas.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi https://zydrunassadauskas.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. https://zydrunassadauskas.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
40. Jeigu https://zydrunassadauskas.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
41. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į https://zydrunassadauskas.lt elektroninio pašto adresu help@zydrunassadauskas.lt
42. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
43. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės https://zydrunassadauskas.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio https://zydrunassadauskas.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės https://zydrunassadauskas.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės https://zydrunassadauskas.lt funkcijos jam gali neveikti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 44 punkte.